Rulof´s LEVEN

DE LEER uit Rulof's boeken

UITGEVEN Rulof's boeken

 • U kunt bij Stichting GWG de Eeuw van Christus , Postbus 8217 1802 KE ALKMAAR tel. 072 - 84 43 852 op werkdagen 9-17 u. ; Postbanknr. 30330 , de boeken van Jozef Rulof bestellen, maar ook bij iedere goede boekhandel.

 • St.GWG de Eeuw van Christus

PRATEN over Rulof's boeken

LEESGROEP RULOF-BOEKEN

 • Als contactpersoon van een leesgroep kunt u hier uw naam en adres laten noteren_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RAAMSDONKSVEER - John&Nel Joore - johnjoore@ziggo.nl of nelliejoore@ziggo.nl _______ DEN HELDER in Noord-Holland - Iwenenmiranda@hotmail.com - 06-48162327

social media

relevante LINKS i.v.m. RULOF

LINKS

MEER LINKS

NOG MEER LINKS

Rulof´s BOEKEN

 • EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS : Dit boek verandert uw geloof in „weten". U gaat met de geestelijke leiders van Jozef Rulof - de meesters van gene zijde - op reis in de astrale wereld. De wetten van God worden aan u verklaard. Uw angst voor de dood verdwijnt! Jozef Rulof wordt door zijn meester Alcar meegenomen naar het leven "achter de kist". Hij bezoekt de lichtsferen, maar ook de donkere sferen. Al naar gelang de gevoelsafstemming van de mens is, zal hij die sfeer na zijn dood binnengaan, die bij hem/haar hoort. Maar ook wordt beschreven, dat de mens de donkere sferen ooit zal verlaten om in de lichtsferen binnen te treden. Het boek vertelt eveneens over de kindersferen, waar de heel jong overleden kinderen naar toe worden gebracht; dit, als troost voor al die vaders en moeders die hun kind verloren hebben. Het boek laat u beleven waarom begraven beter is dan cremeren; het verbindt u met de zelfmoordenaarssfeer, om de mens te laten weten, dat het leven niet te vernietigen is, maar dat wij ons leven op aarde moeten afmaken volgens de Goddelijke Rechtvaardigheidswetten..... ZIJ, DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD : Verscheidene op aarde gestorven mensen, die Jozef Rulof hebben gekend, keren naar hem terug en vertellen door dit boek van hun ontwaken in de astrale wereld. Zij vertellen, wat hun aan gene zijde is overkomen. Wat u en wij zo vaak horen: "Er is nog nooit iemand teruggekomen", wordt hierdoor gelogenstraft. Dit boek steunt en sterkt ons in ons eigen leven. (citaat Meester Alcar: "hebt geen angst voor de dood: want het eeuwige leven is in u.")......... DE KRINGLOOP DER ZIEL : Dit machtige boek waarschuwt u voor de zelfmoord en brengt u in aanraking met de wetten van de wedergeboorte. Het is een waar gebeurd verhaal over een kunstenaar, Lantos genaamd en nu een meester is in het hiernamaals. In dit boek worden vele vragen, waar de huidige mens mee worstelt, beantwoord, zoals: Waarom is er zoveel leed op aarde? Wat is de betekenis van het leven op aarde? Waarom is er nog steeds oorlog en geweld? Waarom grijpt God nooit in? Wat kan er gebeuren met iemand die zelfmoord heeft gepleegd? Kortom: vele vragen over de "waaroms en waarvoors" van het leven worden hierin beantwoord. (citaat:..."volg mij op mijn weg en aanvaard mijn getuigenis, hoe onbegrijpelijk dit ook voor u mag zijn. Het is de heilige waarheid...")...................... DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN : Een soldaat keert naar Jozef Rulof terug en vertelt over zijn sterven op de Grebbelinie, over zijn aankomst en ontwaken in de astrale wereld. Hij vertelt over zijn leven, over de gruwelijkheden bij de Grebbelinie waarbij hij het leven laat en wat hij bij zijn binnentreden in de geestelijke wereld beleefde. Het laat ons het diepe geluk voelen, wanneer wij onze tweelingziel ontmoeten; het geluk dat ieder mens op aarde zoekt. Hoe hij zich gaat voorbereiden voor een taak op aarde in de psychiatrie, waar hij nieuwe kennis wil introduceren. Ook dit boek is op aarde gebracht om de mens te overtuigen van een eeuwig voortleven en dat God niets anders kan zijn dan Liefde......................... ZIELSZIEKTEN DOOR GENE ZIJDE BEZIEN : Dit boek beschrijft de krankzinnigheid en psychopathie. Het boek verklaart u de oorzaken van deze ziekten en plaatst u voor de rechtvaardigheid van Gods wetten. Het zou het handboek moeten zijn voor iedereen, die op de een of andere wijze met psychiatrische patiënten te maken heeft. Het geeft een duidelijk beeld van het waarom van deze patiënten. (citaat:...."Stond de wetenschap ons toe - waar het mij dus om gaat - hier te mogen werken en werden de poorten van deze gestichten voor Gene Zijde geopend, dan kon men deze huizen binnen korte tijd sluiten of voor heel andere doeleinden gebruiken. Indien tal van meesters aan deze zijde hier in deze inrichtingen hun dagelijkse arbeid mochten verrichten, evenals de doktoren dat doen, konden al deze zieken worden genezen. Het leed door hen beleefd, zouden wij veranderen in geluk....").... HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL : Opnieuw nemen de meesters van gene zijde u mee op reis en brengen u naar het ontstaan van al het leven van God. Het eerste deel verklaart het ontstaan van het stoffelijke organisme, het tweede deel het zieleleven, het derde deel de wedergeboorte op aarde. Dit boek plaatst u voor de werkelijkheid van Gods Schepping. Het is het antwoord op het waar vandaan, het waartoe en het waarheen. Het neemt u mee naar de tijd, miljoenen eeuwen geleden, toen de schepping nog moest beginnen, hoe de planeten en sterren zijn ontstaan en welke functie ze hebben in het heelal; of er inderdaad een "Oerknal" is geweest; hoe de mens, dier en plant zijn ontstaan en waar, welke weg de mens al heeft afgelegd en nog zal moeten afleggen; of er nog andere bewoonbare planeten zijn; hoe kleuren zijn ontstaan, waarom de mens twee ogen heeft, hoe ziekten zijn ontstaan, wat tweelingzielen zijn; en wat misschien wel het belangrijkste is, wie of wat is God. (citaat:...."diep in ons ligt het antwoord en dat moet u vóélen, geen mens kan u dat opdringen...").............. TUSSEN LEVEN EN DOOD : Een boek, dat ons terug voert naar het leven van de priesters in de tempels van het Oude Egypte. Daar werden de fundamenten gelegd voor de geestelijke gaven. Dit boek geeft u tevens te beleven, hoe de mens verder gaat en al de wetten van God overwint. Nergens zult u een dood punt beleven, de mens gaat eeuwigdurend verder. U leest er dat ook Jozef Rulof in een vorig leven een begaafd priester was in het oude Egypte. Dit boek beschrijft de 'grote tijden' in de Tempels, maar ook het waarom van de neergang. (citaat:...."Het instrument waardoor wij al de psychische en fysische gaven beleven en door wie ik thans schrijf, heeft deze ontwikkeling ontvangen. Hij is Dectar! En zijn leerling, de "grootgevleugelde" uit het oude Egypte gaf hem het boek "Tussen Leven en Dood"....).... DE VOLKEREN DER AARDE DOOR GENE ZIJDE BEZIEN : In dit boek worden de volkeren van Moeder Aarde ontleed. Wanneer u het leest wordt het u duidelijk waarom er zo veel narigheid in onze maatschappij is. Dit boek was al klaar voor het uitbreken van WO II en verklaart u de geestelijke betekenis van deze verschrikkelijke oorlog. Het beschrijft o.m. de persoon Hitler en waarom hij moest verliezen. Waarom God niet heeft ingegrepen. Het behandelt de diverse geestelijke afstemmingen van de diverse volkeren op aarde en waarom Jozef Rulof in Nederland werd geboren. Dit boek bevat vele profetieën waaronder de splitsing en hereniging van Duitsland; waar uitvindingen zijn ontstaan en op aarde zijn gebracht, welke uitvindingen er nog meer zullen komen om de lijdende mensheid te helpen; waarom de Bijbel in strijd is met de werkelijkheid etc. etc. In dit boek spreekt de Liefde van God en Christus. Meester Alcar zegt nog het volgende over het boek "De Volkeren de Aarde door Gene Zijde bezien". "Ik verwijs u dus naar dit grootse geschenk door God aan uw leven geopenbaard. Gij kunt daarin uw geestelijke geschiedenis van de geboorte der mensheid af volgen. Het boek verbindt u met al de wetten, die de mensheid op haar tocht door de eeuwen beleefde en beleven zal tot het ogenblik dat Moeder Aarde en met haar al haar kinderen de eigen, door God opgelegde taak hebben volbracht. Het boek verbindt u met het ontstaan van al de levensgraden in Gods ruimten, het gaat u voor door de hellen en hemelen en brengt u aldus met leven en dood in aanraking, met hen die het aardse bestaan aflegden en hier aan deze Zijde hun evolutie voortzetten. Het boek stemt u af op de "Eeuw van Christus"! Het is Christus wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkanders leven eerbiedigen en liefhebben wat door God is geschapen. Hij vraagt van de enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods wetten op een wijze, als Zijn Eigen Leven dit aan u oplegt.".................... GEESTELIJKE GAVEN : In dit boek worden de geestelijke gaven ontleed. Op die manier bindt Jozef Rulof de strijd aan met het occulte bedrog en de charlatanerie. Dit boek is als een geestelijk zwaard in uw handen. Het stelt u in staat waarheid van onwaarheid te onderscheiden. U kunt dan onderscheid maken tussen mensen met echte mediamieke gaven en de charlatans. Het beschrijft de diverse niveaus (graden) van gaven, die deze mensen kunnen bezitten. Hierdoor krijgen wij inzicht in het feit dat de ene mens met gaven bijvoorbeeld dieper kan "zien" dan de andere. Dit boek kan schoon schip maken onder al de mannen en vrouwen die zich als medium uitgeven. Alleen de goeden zullen dan overblijven en hebben ons mensen iets te zeggen. (citaat:....."Bewust of onbewust leed berokkenen aan anderen, betekent eigen ondergang!.....").............. MASKERS EN MENSEN : Dit boek is een psychologische trilogie. Ziekte, krankzinnigheid, armoede, onrechtvaardigheid, afbraak, verdoemdheid, zonden, bloedoffer van Christus, God als 'mens', dat zijn maskers. Deze maskers, waarachter de mens op aarde leeft, worden in het eerste deel opgebouwd, in het tweede deel worden deze afgerukt en in het derde deel wordt de Goddelijke Rechtvaardigheid verklaard. Dit boek werd vanuit gene zijde door Frederik van Eeden geschreven en via Jozef Rulof aan ons doorgegeven. Frederik van Eeden heeft tijdens zijn leven alles willen doen om de mensheid vrede en geluk te schenken. Maar ook hij kende het leven niet en stond daarom machteloos. Eerst na zijn "dood" in 1932 kreeg hij in het hiernamaals de bevestiging van zijn aards vermoeden, dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde. Het astrale leven wordt hem geopenbaard. Hij vraagt aan zijn meester of hij nog een laatste boek mag schrijven door een instrument op aarde. Deze genade wordt hem gegeven en in 1948 verschijnt "Maskers en Mensen". Indien u dit boek de eerste maal leest, lees het dan alsof u een groot gedicht leest, probeer niet iedere regel verstandelijk te begrijpen, lees gewoon verder met uw gevoel. Op die manier zult u achteraf er het meeste van begrijpen.......................... JEUS VAN MOEDER CRISJE I, II, III : Dit boek in drie delen vertelt u over het leven van Jozef Rulof. U leest hierin op welke wijze dit leven voor zijn machtige taak gereed werd gemaakt. U beleeft met Jeus en zijn moeder de eerste openbaringen, machtige bewijzen van een eeuwig voortleven. Het leven van Jozef Rulof wordt beschreven vanaf het moment dat zijn moeder, Crisje, van hem in verwachting is. Het geeft een zeer goed beeld wat het hem heeft gekost om al die Goddelijke Wijsheid op aarde te brengen. Maar ook hoe hij de eenvoud zelve was en bleef; hij wist dat hij in werkelijkheid geen enkele gave bezat, hij was "slechts" een instrument van zijn meesters, zonder wie hij niets mocht en kon....................... DE KOSMOLOGIE VAN JOZEF RULOF I, II, III, IV, V : Dit werk, dat uit vijf delen bestaat en dat als de sluitsteen van Rulofs werk moet worden beschouwd. Met deze boeken stijgt jozef Rulof boven alles uit wat tot nu toe de mensheid aan geestelijke wijsheid heeft ontvangen. Hier spreekt de Universiteit van Christus tot uw leven! Het is november 1944 als Jozef Rulof te horen krijgt dat hij, in opdracht van de hoogste Meesters in de Goddelijke Ruimten, zal uittreden om de Goddelijke Wijsheid en Openbaringen op aarde te brengen, opdat de mensheid zal weten. Dit worden de fundamenten voor de "Eeuw van Christus". Nog dieper dan in het boek "Het Ontstaan van het Heelal" dringt hij, samen met zijn Meesters Alcar en Zelanus, door tot de "Albron". In vijf boeken is deze Kosmische Wijsheid vastgelegd. En toch... het zijn slechts fundamentjes. (citaat....."Daarom kom ik tot uw leven, mijn kinderen. Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug! Verzacht niets! Verzacht géén wet! Verzacht géén liefde! Verzacht géén ellende, zég wat de "Almoeder" wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze "Messias"!).......................... DE 57 LEZINGEN I, II, III : (Gehouden in het gebouw 'Diligentia' te Den Haag in de periode van 1949-1952) Na een indrukwekkende reeks boeken via het medium Jozef Rulof te hebben vastgelegd lieten de astrale meesters ook hun stem in onze wereld horen. De 57 lezingen zijn de laatste uit de reeks van honderden lezingen die door de geestelijke leiders Alcar en Zelanus door middel van Jozef Rulof in de periode van 25 juli 1945 tot en met 26 oktober 1952 werden gehouden. Zij konden op een geluidsdrager worden vastgelegd, waardoor het uitgesprokene voor ons bewaard kon blijven. Deze 3 studieboeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze 57 lezingen, deel 1: lezing 1 t/m 19, deel 2: lezing 20 t/m 38 en deel 2: lezing 39 t/m 57. Bij deze life-gegeven lezingen stond Jozef Rulof tijdelijk zijn lichaam af aan zijn meester, waardoor deze zich rechtstreeks tot het publiek kon richten. Deze lezingen getuigen van een machtige passie, die de meester in deze lezingen legt. Hij is ontzettend begaan met het lot der mensheid. Hij smeekt a.h.w. zijn gehoor anders te gaan leven, opdat er een betere wereld ontstaat waardoor de mens zijn paradijs op aarde al kan hebben, indien hij Gods Wetten maar wil beleven. Omdat in deze 3 boeken de woordelijke tekst staat, zijn het geen vloeiende teksten in fraai Nederlands. Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken..... VRAAG EN ANTWOORD I t/m VI : Naast de 57 lezingen heeft Jozef Rulof zelf vele zgn. "Vraag en Antwoord"-avonden gegeven voor de lezers van zijn boeken. De mensen zaten met ontzettend veel vragen. Geen enkele vraag is voor hem te moeilijk en wordt op een wijze beantwoord, waaraan men kan afleiden, dat hier een Kosmisch Bewuste aan het woord is, door een man, die door ontzettend veel strijd de "Grote Vleugelen" heeft verdiend. Ook deze "Vraag en Antwoord"-avonden konden op een geluidsdrager worden vastgelegd, waardoor ook dit uitgesprokene voor ons bewaard kon blijven. Deze 6 studieboeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze lezingen, met uitzondering van het 1e Vraag en Antwoord-boek, dat in schrijftaal werd uitgewerkt door een adept in de tijd dat Jozef nog op aarde leefde. Omdat in boek 2 t/m 6 de woordelijke tekst staat, zijn het geen vloeiende teksten in fraai Nederlands. Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken.....

 • Hans Roesink
 • Hoegee.demon (menu -> 12.)
 • Marisis
 • Wayti-uitgeverij

spirituele gedichten wekelijks

 • ---------------------------------- - ATTENTIE !!! - ATTENTIE !!! ----------------------------------- Wilt u vanaf januari 2017 wekelijks 7 gratis spirituele gedichten per e-mail ontvangen, mail dan GEDICHTEN naar giel.heijmans@gmail.com ----------------------------------- - b e l a n g r i j k - !!!! -----------------------------------

 • Voltooid-leven-gedichten

MOGELIJKHEID tot BESTELLEN

 • van NIET door Jozef Rulof geschreven geschriften, namelijk:............................................. ......................................... DE BOEKENWIJZER , het kwartaalblad voor en door lezers van de boeken van Jozef Rulof. (jaarabonnement: € 9,20) U kunt een proefexemplaar aanvragen via: Postbus 4033, 5604 EA, Eindhoven of via: deboekenwijzer@chello.nl . Voor informatie, zie: de-boekenwijzer.webklik.nl ......................... ………………………………............ MEDICIJN TEGEN HET MATERIALISME, spirituele roman door Giel Heijmans (met ook gedichten), die binnenkort in eigen beheer zal worden uitgegeven, en waarvoor u zich alvast kunt inschrijven via m.heijmans11@chello.nl (vermelding: ‘medicijn materialisme’)................................... ........................................... ‘EEN PERSPECTIEF ZONDER WEERGA’, een boek door Aad van der Hout, waarin de Rulof-leer vergeleken wordt met de leer van allerlei religieuze stromingen. En: 'CHRISTUS' BEWUSTZIJN IN KOSMISCH PERSPECTIEF' over de religie van de toekomst. Informatie kunt u hierover aanvragen bij aadvdhout@hetnet.nl ....................... .................... GEDICHTENBUNDELS van Giel Heijmans ©, geïnspireerd door de Rulof-boeken: iedere bundel bevat 73 gedichten; de bundel-titels zijn: 1- Vechten met jezelf 2- Het goede willen 3- Boodschappen 4- Verder gaan 5- Diepdichten 6- Hemels 7- Liefde overwint alles 8- Zielegroei 9- Liefdevol worden ; een bundel kost € 3,50 exclusief - en € 5,50 inclusief verzendkosten (vooruit te betalen) ; u kunt bestellingen doen via email: m.heijmans11@chello.nl .

BIJNA DOOD ERVARINGEN - BDE´s

STERVENSBEGELEIDING

LEVEN NA DE DOOD

REÏNCARNATIE

enkele ASPECTEN uit de LEER

HELP MEE bekendheid Rulof-leer

 • Help zo mee om bekendheid te geven aan de leer uit de boeken van Jozef Rulof ; rechts zit een wit-blauwe schuifbalk waar je je email-tekst mee kunt bekijken en aanpassen

VERTALEN

WOORDENBOEK

Verdere LINKPARTNERS

 • SERIEUZE LINKPARTNERS GEZOCHT, om links gratis uit te wisselen. Ik beheer 6 drukbezochte websites met een hoge plaats bij Google, te weten: http://zelfdoding.velelinkjes.nl met titel: Preventie zelfdoding http://zelfmoord.jouwpagina.nl met titel: Zelfmoord, nee ! http://suicide-preventie.top-links.nl met titel: Suïcide-preventie http://suicide-preventie.webklik.nl met titel: Blijf leven ! http://darmspoelen.jouwpagina.nl met titel: Darmspoeling~Colonhydrotherapie http://geloven-en-begrijpen.jouwpagina.nl met titel: Geloven en begrijpen http://jozef-rulof.jouwpagina.nl met titel: Jozef Rulof . Wilt u ook beter gevonden worden op internet, mail me dit dan even door en geef ook aan welke website(s) u beheert waarmee links uitgewisseld kunnen worden. Giel Heijmans * email: m.heijmans11@chello.nl